Uudiskiri nr. 48

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 2140-o

Varasemad kaubamärgid

KOCH 

KOCH AMBER 

KOCH ONE GIN 

KOCH NICECREAM 

KOCH GOLD 

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „KOCHARI + kuju“ registreerimise vaidlustamine.  

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk „KOCHARI + kuju“ on vaidlustaja kaubamärkidega „KOCH“ ja „Koch + kuju“ sarnane. 

Taotleja kaubamärk „KOCHARI + kuju“ sisaldab vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes rohkem kujunduslikke elemente, kuid sõna „KOCHARI“ on taotleja kaubamärgis kujutatud suures kirjas, kaubamärgi keskel ja silmatorkavalt.  

Komisjon leiab, et võrreldavaid kaubamärke saab pidada sarnasteks ka foneetiliselt. Taotleja ei ole esitanud veenvaid argumente või tõendeid selle kohta, miks üks ja sama tarbija peaks hääldama ühest küljest vaidlustaja kaubamärki kui [kohh] ja teisest küljest taotleja kaubamärki kui [kotšaari]. 

Nagu taotleja välja on toonud, siis sõnaga „kochari“ tähistatakse Armeenia mägismaalt pärit rahvatantsu. Samas möönab ka taotleja ise, et seda tähendust Eesti keskmine tarbija ilmselt ei tea. Komisjon leiab seetõttu, et Eesti keskmine tarbija tajub nii sõna „KOCH“ kui ka sõna „KOCHARI“ tähenduseta sõnadena ning tähenduste puudumisest tulenevalt ei ole vaidlustaja ja taotleja tähised seega semantiliselt võrreldavad. 

Võrreldavad kaubad (alkohoolsed joogid) on samaliigilised, suurel määral ka identsed ning komisjoni hinnangul esineb kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus.  

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsused nr 2089-o ja 2013-o

​Varasem kaubamärk

BOHLT

Vaidlustatud kaubamärk

​BOLT

Kaubamärgi „BOLT“ registreerimise vaidlustamine.  

Võrreldavad kaubamärgid „BOHLT“ ja „BOLT“ on visuaalselt väga sarnased ning foneetiliselt sarnased. Semantiliselt ehk kontseptuaalselt on võrreldavad kaubamärgid pigem erinevad, kuna kaubamärgil „BOHLT“ teadaolevalt tähendusi ei ole, samas kui kaubamärki „BOLT“ võidakse tajuda ingliskeelse sõnana, millel on eesti keeles mitmeid võimalikke tähendusi (nt polt, nool, välk). Kuna vaidlustaja varasem kaubamärk on tähenduseta sõna, siis on just vaidlustaja kaubamärgi loomulik eristusvõime tugevam kui taotleja kaubamärgil, mille mõeldavad tähendused võivad vihjata tähistatavatele kaupadele. Üldhinnanguna on võrreldavad kaubamärgid nende visuaalsest ja foneetilisest sarnasusest tulenevalt sarnased. 

Võrreldavad kaubad (sõidukid) on samaliigilised, suures osas ka identsed.  

Hilisema kaubamärgi taotleja ei saa oma tähise kasutamisele toetudes piirata varasema kaubamärgi omaniku ainuõiguse ulatust, vaid võib omandada ainuõiguse enda kaubamärgile üksnes juhul ja ulatuses, milles vaidlustatud kaubamärk ei ole varasema kaubamärgiga konfliktis. 

Tarbijad, kellel puudub võimalus kaubamärke turusituatsioonis kõrvutada, võivad pidada taotleja pakutavaid tõuke- ja jalgrattaid või skuutreid pärinevaks vaidlustajalt, kellel on oma kaubamärgi kasutamiseks nendel kaupadel kehtiv ainuõigus. 

Vaidlustusavaldused rahuldati.


Otsus nr 2025-o

​Varasem kaubamärk

XOX

Vaidlustatud kaubamärk

​VOX

Kaubamärgi „VOX“ registreerimise vaidlustamine.  

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et vaidlustatud kaubamärgi kaubad (üldistatult piim, kohv ja suhkur) konkureerivad varasema kaubamärgi kaupadega (üldistatult lihatooted, töödeldud puu- ja köögiviljad, rasvased võileivakatted, maiustused, pagaritooted ja erineva päritoluga jahust tooted) või täiendavad neid.  

Kaubad on üksteist täiendavad siis, kui need on omavahel tihedalt seotud, nii et üks on teise kasutamiseks möödapääsmatult vajalik või oluline, mistõttu tarbijad võivad arvata, et neid kaupu valmistab või neid teenuseid osutab üks ja seesama ettevõtja. Taotleja kaubad ei ole vajalikud vaidlustaja kaupade tarvitamiseks ega vastupidi. 

Komisjon on seisukohal, et võrreldavate kaupade iseloom on erinev ning vaidlustaja kaubad ei asenda taotleja kaupu ega vastupidi, ega konkureeri nendega muul viisil. 

Kuna vaidlustatud kaubamärk on varasema kaubamärgiga visuaalselt sarnane, kusjuures sarnasuse aste on madal, kuid sellest foneetiliselt ja semantiliselt erinev, on võrreldavad kaubamärgid kokkuvõttes erinevad. Vaidlustaja ei ole esitanud väiteid ega tõendeid, millest nähtuvalt oleks tema kaubamärgil tuntus või kõrgendatud eristusvõime. Komisjoni hinnangul puudub kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. 

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.


Otsus nr 2180-o

Varasemad kaubamärgid

APPLE

APPLE TRADE IN

APPLE CASH

APPLE CARD

APPLE DAILY CASH

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „APPLEHEAD +kuju“ registreerimise vaidlustamine.  

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi teenused (klassides 36, 40 ja 42) on identsed või sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkide teenustega ning komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega. 

Kõigi varasemate kaubamärkide eristuvaks ja domineerivaks elemendiks on sõna APPLE. Sama sõna esineb ka vaidlustatud kaubamärgi koosseisus, selle sõnalise, domineeriva ja meeldejäävama osa APPLEHEAD alguses muutmata kujul. Sama sõnaosa hääldub ka identselt ning olles domineerival positsioonil, muudab võrreldavad kaubamärgid ka foneetiliselt sarnaseks. Võrreldavate kaubamärkide sõnaline osa APPLE tähendab inglise keeles õuna ning on Eesti tarbijale väga suure tõenäosusega arusaadav. Taotleja selgitus, et tema kaubamärgi kontseptsioon on seotud Siiami kassi vana tõu nimega, mida rõhutab vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik element, ei ole keskmisele tarbijale kuigivõrd teada ja tajutava seose tekkimine kassitõuga komisjoni hinnangul pigem ebatõenäoline. 

Komisjon arvestab ka seda, et taotleja ei ole esitanud vaidlustaja põhjendusi ja tõendeid ümberlükkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ega tõendeid vaatamata sellele, et talle on selgitatud sellise võimaluse olemasolu ja tähtaeg seisukoha esitamiseks antud. Muuhulgas võib eeldada, et taotleja ei soovi vaidlustusavaldusele vastu vaielda. 

Vaidlustusavaldus rahuldati.  

Üks komisjoni liikmetest jäi asjas eriarvamusele leides, et vaidlustuse rahuldamine ei ole põhjendatud. Tema hinnangul ei ole võrreldavad kaubamärgid semantiliselt, foneetiliselt ja visuaalselt sedavõrd sarnased, et võiks esineda tarbijapoolne äravahetamise tõenäosus kuivõrd  sõna APPLEHEAD koosmõjus Siiami kassi pildiga eristub oluliselt APPLE kaubamärkidest.


II KAEBUSED

Otsus nr 2116-o

Vaidlusalune kaubamärk

Kaebus kaubamärgile „EMPOWERING INNOVATION TOGETHER + kuju“ õiguskaitse andmisest keeldumise kohta. 

Komisjon nõustub Patendiametiga, et tähist „EMPOWERING INNOVATION TOGETHER“ moodustavate ingliskeelsete sõnade tähendustest tulenevalt on kaubamärgitaotlusega hõlmatud klassi 41 teenuste kontekstis sõnade kombinatsioon eesti keeles tajutav eelkõige tähenduses võimestades innovatsiooni üheskoos ning seda tähendust arvestades on kaebaja kaubamärk asjaomaseid teenuseid kirjeldav.  

Kaebaja tähisel puuduvad täielikult kujunduselemendid, millega oleks võimalik tarbija tähelepanu kõrvale juhtida sõnaelemendi kirjeldavalt ja eristusvõimetult tähenduselt. Komisjon leiab, et isegi kui kõik tarbijad kaebaja kaubamärgis sisalduvast kolmest sõnast potentsiaalselt kõige keerukama ja vähem levinud sõna – empowering – täpset tähendust ei tea, tunneb tarbija sellegipoolest ära selles sõnas sisalduva sõnatüve power, teab selle eestikeelset tähendust jõud, võim ning tajub edastatavat sõnumit kui midagi, milles räägitakse innovatsioonile (ühes)koos jõu või võimu andmisest.  

Kaebaja on toonud esile, et tema kaubamärk on registreeritud 30 riigis üle maailma. Komisjon leiab, et kui kaebaja kaubamärki on peetud registreeritavaks ingliskeelsetes riikides, on seda tehtud vastavate riikide kaubamärkide kirjeldatavuse käsitlemise teistsuguse praktika põhjal. Komisjon lisab, et WIPO andmetest lähtuvalt on paljudes riikides kaebaja kaubamärgi registreerimisest ka keeldutud. 

Kaebus jäeti rahuldamata.


Domeenivaidluste Komisjoni Otsused

Vaidlusasi nr. 24-1a-369

Vaidlustatud domeeninimi: e-maxima.ee  

Käesoleval juhul jääb komisjoni hinnangul vaidlustatud domeeninimest mulje justkui tegemist oleks MAXIMA ärinime ja kaubamärkide omaniku või omaniku ametliku esindaja või ärinime või kaubamärkide omanikuga seotud isikuga. Olles teadlik nii ärinime kui kaubamärkide olemasolust pidi registreerija aru saama et kombineerides vaidlustaja ärinime või kaubamärkide domineerivat tähist üksnes tähisega “e-“ ja püüdes pakkuda domeeni kaudu vaidlustajaga sarnaseid või seotud kaupu ja teenuseid, võis talle osaks saada MAXIMA ärinime ja kaubamärkide omaniku põhjendatud pahameel. Selle vältimiseks võinuks registreerija kaubamärkide ja/või ärinime omanikuga enne vaidlusaluste domeeni registreerimist nõusoleku taotleda. Puudub vaidlus selles, et vaidlustaja ei ole registreerijaga litsentsi, lepingute või mistahes muul viisil seotud ega andnud oma nõusolekut registreerijale domeeninime e-maxima.ee registreerimiseks. 

Eelpoolt tulenevast leiab komisjon, et domeeninimi e-maxima.ee registreeriti ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi vaidlusalusele domeeninimele. 

Vaidlustusavaldus rahuldati, domeenimi e-maxima.ee anti üle vaidlustajale.


Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

© Patendibüroo TURVAJA OÜ, 2024

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi