Uudiskiri nr. 45

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 2167-o

Varasem kaubamärk

URACTIV

Vaidlustatud kaubamärk

UREACTIV

Kaubamärgile „UREACTIV“ õiguskaitse andmise osaline vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „UREACTIV“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasemate kaubamärkidega „URACTIV“. Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgile taotletakse kaitset vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1976-o

Varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „Vivin POWDER CANDLE + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Vaidlust ei ole selles, et mõlemad kaubamärgid on mõeldud identse kauba – küünalde – tähistamiseks. Taolise kauba tarbijaks on tavatarbija, kelle tähelepanu ja mälu küünalde valimisel ja ostuotsuse tegemisel ei ole üldjuhul kõrgendatud.

On üldiselt teada, et Eestis on inglise keelest arusaamine väga levinud. „Powder candle“ näol on tegemist on sõnadega, mis kuuluvad inglise keele põhisõnavarasse. Need asjaolud ei jäta komisjonile kahtlust, et sõnaühendit „powder candle“ mõistetakse pulberküünlana ning tähistusena kaubal küünlad on sel kauba liiki ja omadusi näitav kirjeldav ja eristusvõimetu tähendus.

Visuaalselt on vaidlustatud kaubamärgis silmatorkav sõna Vivin, vastandatud kaubamärgis aga sõna Candle. Need domineerivad elemendid ei ole identsed ega sarnased. Seega on kaubamärgid visuaalselt sarnased üksnes sekundaarsete, seejuures kirjeldavate elementide poolest, tervikuna aga erinevad.

Vaatamata teatud foneetilisele kattuvusele on oluline, et vaidlustatud kaubamärgi element „Vivin“ on eristav ega kirjelda lihtsalt kauba liiki ja konkreetset omadust, nagu seda teeb kattuv osa. Kaubamärkide foneetiline sarnasus on komisjoni hinnangul seega ebaoluline.

Kontseptuaalselt on kaubamärgid erinevad, kuivõrd kattuvus elementide CANDLE või POWDER CANDLE osas taandub kauba ja selle omaduse nimetamisele. Seega seisneb ka kaubamärkide kontseptuaalne sarnasus üksnes sekundaarses kirjeldavate elementide kattuvuses.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.


Otsus nr 2010-o

Varasemad kaubamärgid

KOCH TULIVESI

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „Tulivesi + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Kuigi on ilmne ja väljaspool kahtlust, et element „TULIVESI“ on nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkides identne, ei ole see komisjoni hinnangul piisav järeldamaks kaubamärkide kui tervikute sarnasust. Komisjon nõustub taotlejaga, et kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste kontekstis on sõna „TULIVESI“ näol tegemist kirjeldava ja eristusvõimetu elemendiga, see on kõnekeelne termin, millega tähistatakse kangeid alkohoolseid jooke, eelkõige viina või piiritust.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkide puhul visuaalne „keel“ küllaltki sarnane. Muu hulgas ei ole sarnased ühelt poolt leegi kujutis vaidlustaja kaubamärkides ning teiselt poolt krooni kujutis taotleja kaubamärgis.

Puuduvad tõendid ka selle kohta, et vaidlustaja kaubamärgid ning eriti neis sisalduv tähis „TULIVESI“ oleks kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime, maine või tuntuse.

Samuti ei ole asjassepuutuv, et alkoholiregistri andmetel on vaidlustaja käesoleval ajal ainus ettevõte Eestis, kes nimetust „TULIVESI“ alkohoolse toote nimetusena kasutab.

Taotleja esitas Patendiametile avalduse tutvuda vaidlustaja sõnamärgi „TULIVESI“ registritoimikuga. Komisjoni hinnangul on taolise toimikuga tutvumise võimaldamise eesmärk lubada ainuõiguse potentsiaalsel rikkujal näha kaubamärgi registreerimisega seotud asjaolusid, näiteks selle kohta, kas ja kuidas on registreerimismenetluses tõusetunud kaubamärgi eristusvõime küsimus. Käesoleva asja materjalidest on näha, et vaidlustaja etteheited taotleja kaubamärgile põhinevad peaasjalikult ainsa ühise elemendi „TULIVESI“ sisaldumises vaidlustaja ja taotleja kaubamärkides. Seetõttu peab komisjon asjakohaseks ja põhjendatuks taotleja soovi teada saada, kas ja kuidas käsitles Patendiamet sõna „tulivesi“ eristusvõimet vaidlustaja sõnamärgi „TULIVESI“ ekspertiisimenetluses, vaatamata sellele (või pigem isegi selle tõttu), et nimetatud kaubamärk jäi lõpuks registreerimata.

Komisjon nõustub taotlejaga ka selles, et taotleja on toimikuga tutvumise avalduses esitanud Patendiametile tõeseid ja tegelikkusele vastavaid andmeid, seega ei ole komisjoni hinnangul taotleja saanud toimikule juurdepääsu valeandmeid esitades või muul õigusvastasel viisil.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.


Kohtulahendid

Tallinna Halduskohus, haldusasi nr 3-21-2883

Vaidlusalune tähis

Käesolevas haldusasjas on vaidlustatud Kaitseministeeriumi ettekirjutus-hoiatust ning taotletud selle tühistamist. Nimetatud ettekirjutusega kohustati vaidlustajat lõpetama „AZeTA“ logo kasutamine internetiapteegis aadressiga www.azeta.ee ning muus avalikus ruumis viisil ja värvitoonides, mis on eksitavalt sarnane punase risti embleemiga.

Halduskohus asus kokkuvõttes seisukohale, et kaebus ei ole põhjendatud. Ei ole vaidlust, et punase risti nimetuse ja embleemi kasutamise üle teostab riiklikku järelevalvet Kaitseministeerium ning seega on ka vastavate hinnangute andmine esmajärjekorras eelnimetatud ministeeriumi pädevuses.

Punase risti embleemi õiguspärase kasutamise eest Eesti territooriumil on vaja juhinduda Genfi konventsioonis sätestatust, mille kohaselt ei või embleemi või tähist „Punane Rist“ või „Genfi Rist“ või muud sellele sarnanevat märki või tähist kasutada üksikisikud, avalikud või eraõiguslikud organisatsioonid, firmad või äriühingud, välja arvatud konventsiooniga selleks õigustatud isikud, mis tahes otstarbel ja arvestamata selle kasutuselevõtmise kuupäeva.

Täpsete sarnasuse kriteeriumite väljatöötamise nõuet konventsiooni enda tekstist ei ilmne.

Vastustaja on lähtunud talle antud pädevusest ning kuigi taolised sarnasuse hindamist vajavad küsimused jäävad alati mingil määral vaieldavaks, käesoleva vaidlusega seonduva „AZeTA“ logo pidamisel eksitavalt sarnaseks punase risti embleemiga, põhimõttelisi või ilmselgeid kaalutlusvigu siiski täheldada ei saanud.

Kaebus jäeti rahuldamata.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

© Patendibüroo TURVAJA OÜ, 2023

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi