Uudiskiri nr. 47

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 2099-o

Varasemad kaubamärgid

BEKKER

BEKKERI ARENDUS

BEKKERI KVARTAL

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „BEKKERI VILLA + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused on kas täielikult kattuvad või sisuliselt identsed.

Võrreldavad kaubamärgid on oma domineeriva, eristusvõimelisema ja meeldejäävama elemendi „BEKKER/BEKKERI“ poolest identsed või väga sarnased. Ka tervikuna on võrreldavad kaubamärgid väga sarnased.Vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa minimaalne kujundus ja villa kujutis ei ole küllaldased, et kaubamärkide sarnast üldmuljet vähendada, isegi ärikliendi või kõrgendatud tähelepanuga tavatarbija jaoks. Samuti ei ole nimetava või omastava käände kasutamine oluline eristav asjaolu.

Taotleja on menetluse käigus püüdnud tõendada seda, et võrreldavate kaubamärkide element „BEKKER“ ei ole ainuõigusega kaetud seetõttu, et see kirjeldab geograafilist päritolu või et see on kohanimi. Antud juhul ei ole tõendatud, et tegemist oleks sihtgrupi jaoks asjaomaste teenustega seoses kuulsa või tuntud kohanimega või et sihtrühm üldse tajuks nimetust geograafilise nimetusena. Lisaks ei välista geograafilise vms üksuse tähistamine iseenesest sama tähise kaubamärgina kasutamist ega kaubamärgikaitset. Antud juhul ei ole ka tõendatud, et vaidlustaja kinnisvaraarenduse asukoha nimetamisega kirjeldataks tema teenuse päritolu viisil, mis muudab kaubamärgi lõpptulemusena eristusvõimetuks.

Samanimeline kinnisomand (nt. mainitud Bekkeri erasadam) võib anda vaidlustajale täiendava legitimatsiooni konkreetse kinnisvara ametlikku või ajaloolist nime sisaldava kaubamärgi registreerimiseks ja selle ainuõiguse teostamiseks, ent otsustav on vaidlustaja kaubamärkide ajaline eelis.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 2001-o

Vaidlustaja ärinimi

Jooksupartner OÜ

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „JOOKSUPARTNER SINUGA JOOKSURAJAL + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Kuna taotleja ei olnud pikendatud leppeperioodi lõpuks teatanud oma soovist vaidlustusavaldusele vastu vaielda, teatas komisjon vaidlustajale eelmenetluse alustamisest kiirendatud menetlusena. Taotleja reageeris alles täpselt kahe kuu tähtajast möödumisel, väljendades esmakordselt avaldusele vastuvaidlemise soovist ning palus edastada vaidlustusavalduse põhjendused ja määrata tähtaeg taotleja seisukohtade esitamiseks.

Komisjon leiab, et käesoleval juhul on ennistamine põhjendatud, arvestades menetluse eesmärki ja staadiumi, võimalikku ebaselgust leppeperioodil toimunud läbirääkimistega seoses, millesse vaidlustajate esindaja andmetel ei olnud taotleja esindaja kaasatud, ning tehnilisi takistusi komisjoni e-kirjade kättesaamisel.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ärinimi on varasem kui vaidlustatud kaubamärk. Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgi teenused ja varasema ärinime all toimunud ja kavandatud tegevused on samas valdkonnas.

Vaidlustatud kaubamärgi kõige visuaalselt domineerivam ja meeldejäävam osa on sõna JOOKSUPARTNER, mis on identne varasema ärinime eristuva osaga. Sõnad SINUGA JOOKSURAJAL ja lisanduv kujundus on raskemini märgatavad ning sekundaarsed. Vaidlustatud kaubamärgi üldmulje on eksitavalt sarnane vaidlustaja ärinimega.

Komisjon selgitab, on ainetu seisukoht, et tegelikult kasutasid Jooksupartneri nime ja logo (variatsioone) nii vaidlustajad kui taotleja asutajad, liikmed või esindajad. Põhjendatum on vaidlustaja seisukoht, et taotlejaks olev MTÜ on oma loomisest peale kasutanud Jooksupartneri nime varem loodud ja seda nime kasutanud osaühingu vaikival nõusolekul, ent selline nõusolek ei sisalda luba tähist kaubamärgina oma nimele registreerida ning on tagasivõetav.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


II Tühistamisavaldused

Otsus nr 1865-o

Avaldaja Euroopa Liidu kaubamärgid

Vaidlustatud kaubamärk

Avaldus rahvusvahelise kaubamärgi „KORIVKA ROSHEN + kuju“ omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.

Vastandatud kaubamärk „KOPOBKA + kuju“ on küll vaidlustatud kaubamärgist varasem, kuid selle suhtes jätkub otsuse tegemise aja seisuga EUIPOs tühistamismenetlus. Komisjon on seisukohal, et avalduse suhtes saab teha otsuse üksnes EL kaubamärgist „KOROVKA + kuju“ lähtudes, ootamata ära kaubamärgi „KOPOBKA + kuju“ suhtes tehtavat otsust EUIPOs ja/või menetlust peatamata.

Komisjon leiab, et kõnealuste kaupade olemust, otstarvet, kasutusviisi, tootmise ja müügi tingimusi, nende teineteisega konkureerivat või teineteist asendavat iseloomu arvestades on tegemist osalt identsete ja osalt sarnaste kaupadega. Menetluse poolte vahel ei ole selles osas vaidlust.

Vastandatud kaubamärgi kui terviku kaitse EL-s on väljaspool kahtlust. Küsimus on selles, kas varasema kaubamärgi registreering on küllaldane, et keelata teistel ettevõtjatel kasutada kauba liigile ja omadustele viitavaid tähiseid. Komisjoni hinnangul on sõnad „KOROVKA“ ja „KORIVKA“ kommide kontekstis eristusvõimetud, kuivõrd tähistavad konkreetsete omadustega komme (piimaiirised). Seda, et sõna tähistab piimaiiriseid, on tõendatud nii omaniku esitatud tõenditega kui ka asjaoluga, et sõna on tõlgitav. Selliste sõnade sarnasus ei ole piisav, et põhjustada võrreldavate tervikkaubamärkide äravahetamist keskmise tarbija silmis. Seejuures ei oma otsustavat tähendust, et need tähised on kaubamärgi ainsad või kõige silmatorkavamad sõnalised osad, kuna nende sõnade eristusvõime on niivõrd nõrk.

Komisjon nõustub seisukohaga, et vaidlustatud kaubamärgi sõnalised elemendid ei ammendu

sõnaga KORIVKA, vaid sisaldavad ka eristusvõimelist ja meeldejäävat, kuigi visuaalselt mitte kõige silmatorkavamat sõna ROSHEN. Kokkuvõttes on võrreldavad kaubamärgid tervikuna erinevad, kuigi esineb sarnaseid elemente, mille eristusvõime tase on madal.

Kuna kaubamärgid tervikuna ei ole sarnased, siis ei piisa kaupade identsusest või sarnasusest kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemiseks, sealhulgas kaubamärkide vahel sellise assotsiatsiooni tekkimiseks, mis eksitaks tarbijaid kaupade päritolu või nende pakkujate seoste suhtes.

Avaldus jäeti rahuldamata.


Otsused nr 2063-o ja 2065-o

Avaldus kaubamärgi „JOI“ omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.

Avaldus kaubamärgi „JOI Teeth Whitening“ omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.

Käesolevates vaidlustes on avaldaja väitnud, et tema on kõnealuse hambavalgenduskomplekti väljatöötaja ja on tellinud 2019. a selle turustamise eesmärgil kujundatud kaubamärgi „JOI TEETH WHITENING + kuju“.

Esitatud kirjavahetusest nähtub, et avaldaja nõustus vaidlusaluste kaubamärkide registreerimisega omaniku nimele. Komisjon järeldab, et omanik ei käitunud avaldaja suhtes vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajal pahauskselt ning avalduse lahendamise seisukohalt ei ole asjassepuutuv, kas pahausksus võis ilmneda hiljem.

Avaldaja on väitnud, et talle kuulub kaubamärk „JOI TEETH WHITENING + kuju“, mis on väidetavalt omandanud kaitse üldtuntuse alusel. Avaldaja on nimetanud, et Eestis on hambavalgenduskomplekti ostetud enam kui 2000 ühikut. Ei ole selge, millise perioodi käibest on jutt, kuid komisjoni hinnangul jääb see ilmselgelt väheks, et määratleda kaubamärki üldtuntuna.

Avaldaja on ka väitnud, et nimetatud asjaoludel omandas kaubamärk üldtuntuse enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimist. Tõendatud on, et vaidlusaluse kaubamärgi taotlemise ja registreerimise ajal müüdi joi.ee veebipoes kaupa omaniku nimel, seega ei oleks ka juhul, kui üldtuntuse omandamist jaatada, selge, kes on üldtuntud kaubamärgi omanik. Seega järeldab komisjon, et avaldajale ei kuulu varasemat õiguskaitset omavat kaubamärki.

Kuivõrd on ilmnenud, et avaldajale ei kuulu varasemat õiguskaitset omavat kaubamärki, ei ole võimalik ka kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Avaldused jäeti rahuldamata.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

© Patendibüroo TURVAJA OÜ, 2024

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi