Uudiskiri nr. 42

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 2081-o

Varasem kaubamärk

NUTZ

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgile „NUTS ON + kuju“ õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „NUTS ON + kuju“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasemate kaubamärkidega „NUTZ“. Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgile taotletakse kaitset vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenustega identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1939-o

Varasem kaubamärk

NEBICARD

Vaidlustatud kaubamärk

NEOCARD

Kaubamärgi „NEOCARD“ registreerimise vaidlustamine.

Vaidlustaja leidis, et kõik taotleja kaubad sisalduvad vaidlustaja kaubas „farmaatsia- ja veterinaariatarbed, v.a hormoonpreparaadid“. Samuti on taotleja kaubad „toidulisandid südame ja veresoonte tervise toetamiseks ja mikroelementidest koosnevad toidulisandid“ identsed vaidlustaja kaubaga „meditsiinilised dieetained, lastetoidud“. Komisjoni hinnangul saab vaidlustatud kaubamärgi kaupu lugeda identseks varasema kaubamärgi kaupadega.

Mõlema kaubamärgi algus „NE“ ja lõpuelement „CARD“ on identsed. Viimases võidakse näha seost kaardiga (nt „ID-card“) või – seostatuna ravimite ja tervishoiuga – sõnadega ’kardioloog’, ’elektrokardiogramm’ jms, milles see tähendab südant.

Tarbijal ei ole üldjuhul võimalust käesolevate kaubamärkidega tähistatud tooteid ja kaubamärke võrrelda ning ta toetub oma mällu jäänud ebatäielikule pildile varem kohatud kaubamärgist. Kuna ravimite ja ka dieetainete väärkasutamisega kaasneb kõrgem oht, on erinevus sõna keskel eriti ebaoluline selleks, et lugeda kaubamärke visuaalselt erinevaks.

Tavatarbija ei erista tähiseid foneetiliselt nende üksikute erinevate häälikute järgi, vaid lähtub kaubamärgi kui terviku hääldusest, mis on komisjoni hinnangul võrreldavate kaubamärkide puhul pigem sarnane.

Arvestades tähistatavate klassi 5 kaupade identsust ning kaubamärkide kõrget sarnasuse astet, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sealhulgas assotsieerimine tarbijate poolt, sealhulgas on tõenäoline, et kõnealuseid kaupu peetakse pärinevaks samalt ettevõtjalt või omavahel seotud ettevõtjatelt, kes on oma kaubamärki uuendanud.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 2088-o

Varasemad kaubamärgid

OPTIBET

Optibet – põnevate elamuste kodu

Vaidlustatud kaubamärk

OLIMPBET

Kaubamärgile „OLIMPBET“ õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „OLIMPBET“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasemate kaubamärkidega „OPTIBET“ ja „Optibet – põnevate elamuste kodu“. Lisaks leiab vaidlustaja, et puudub vaidlus teenuste identsuse osas, kuivõrd kõik vaadeldavad kaubamärgid katavad teenuseid „hasartmängud ja nende korraldamine“.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 2038-o

Varasem kaubamärk

INNOVET

Vaidlustatud kaubamärk

UNOVET

Kaubamärgi „UNOVET“ registreerimise vaidlustamine.

Komisjon leiab, et kuigi kaubamärkide „UNOVET“ ja „INNOVET“ vahel on teatavaid visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi, on kaubamärgid tervikuna, s.o üldmuljelt ning nende eristavaid ja domineerivaid osi arvesse võttes piisavalt erinevad.

Kuigi tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile, meenutab komisjon, et vastavalt Euroopa Liidu Kohtu praktikale jagab tarbija siiski osadeks sellise märgi, mida moodustavatel sõnadel on tarbija jaoks tähendus.

Olenemata sellest, kas tarbija tajub sõnaosa „INNO“ innovatsioonile viitava sõnana ja sõnaosa „UNO“ numbrile „1“ viitava sõnana või tajub ta neid vastavate mehenimedena, on sõnaosad „INNO“ ja „UNO“ komisjoni hinnangul semantilisest aspektist erinevad.

Sõnaosa „VET“ tajub tarbija komisjoni hinnangul klassi 5 veterinaariaga seotud kaupade kontekstis lühendina sõnast veterinaaria ehk loomade ravimisega seotud tähisena. Kuivõrd see sõnaosa ei ole kummaski vaatlusaluses kaubamärgis domineerival positsioonil ega esikohal, leiab komisjon, et sõnaosa „VET“ ei saa olla kaubamärkide äravahetamist põhjustavaks asjaoluks. Komisjon rõhutab, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on kaubamärkide sarnasuse hindamisel reeglina just algusosa ka suurema kaaluga.

Kuigi käesolevas asjas on võrreldavad klassi 5 kaubad käsitletavad identsetena, siis arvestades, et vaidlustaja ja taotleja võrreldavad kaubamärgid on tervikuna piisavalt erinevad ning eriti arvestades kaubamärkide semantilist erinevust, ei pea komisjon tõenäoliseks võrreldavate kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerumist.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.


Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi