Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlus

Vaidluste lahendamine ja kohtumenetlus

Paratamatult tekivad erinevates õigussuhetes vaidlused, mis võivad olla seotud näiteks õiguste kuuluvusega, kasutamisega, kaitsmisega. Intellektuaalomandi õigustega seotud vaidlusi lahendavad erinevad organid (nt. tööstusomandi apellatsioonikomisjon), aga ka viimase võimaliku variandina, kohtud. Meie eesmärk on saavutada kliendile, konkreetse kaasusega seotud asjaolusid arvestades, kõige optimaalsem tulemus. Kohtumenetluse jätame alati viimaseks võimaluseks, kuid juhul kui sellise menetluse järgi tekib vajadus, kaitseme klientide huve ja õigusi parimal võimalikul viisil.

Küsimused vastused

Millised vaidlused võivad tekkida kaubamärkide või disainide või leiutistega?

Vaidlused võivad tekkida nii registreerimismenetlustes, õiguste kasutamise kontekstis kui ka võimalikes õiguste rikkumise menetlustes.

Millised valikud on mis tahes vaidluste tekkimisel?

Sõltuvalt vaidluse sisust ning liigist, saame välja pakkuda ka erinevaid lahendusi. Esmane eesmärk on kindlasti lahendada kaasus võimalikult kiiresti ning minimaalsete kuludega, sh. võimalusel vältida kohtumenetlust, kuna menetlus kohtus on väga ressursimahukas.

Millised võimalused on kohtumenetluses?

Kuna kõik menetlused sõltuvad konkreetse kaasusega seotud asjaoludest, saab võimalike strateegiate valikul lähtuda ka konkreetsetest asjaoludest, s.o milline on nõude sisu, nõude põhjendused, tõendid, jne. Õiguste rikkumise menetluses on võimalik nõuda rikkumise lõpetamist, kahjude hüvitamist, õigusi rikkuva kauba hävitamist ning eduka menetluse lõppedes kõigi menetluskulude kaotanud poole kanda jätmist. Samuti on võimalik kohaldada hagi tagamist, kui on kahtlusi, et kohtuotsuse täitmine ei pruugi vastaspoole poolt õnnestuda.