Uudiskiri nr. 44

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 2083-o

Varasem kaubamärk

RABE

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgile „RADE + kuju“ õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „RADE + kuju“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga „RABE“. Vaidlustatud registreeringus taotletakse kaitset identsete kaupade suhtes võrreldes varasema kaubamärgiga kaetud kaupadega.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 2045-o

Varasemad kaubamärgid

DELFI

Vaidlustatud kaubamärk

TELFI.EE

Kaubamärgi „Telfi.ee“ registreerimise vaidlustamine.

Vaidlustatud kaubamärgi eristuv ja domineeriv osa „Telfi“ on visuaalselt sarnane vastandatud sõnamärgiga „Delfi“ ning vastandatud kombineeritud kaubamärgi sõnalise osaga. Visuaalselt erinevad need võrreldavad elemendid üksnes esitähe poolest. Kuigi erinevust kaubamärgi alguses peetakse olulisemaks kui erinevust selle keskel või lõpus, tuleb arvesse võtta varasemate kaubamärkide pikaajalist pidevat kasutamist ja tuntust, mis võimendab nende kaubamärkide eristusvõimet. Seega leiab komisjon, et visuaalselt on tegemist väga sarnaste tähistega. Esitähe erinevus on seda vähem olulisem kaubamärkide foneetilisel võrdlemisel, kuna sel puhul ei oma kujundus mingit rolli ning eesti keeles häälduvad nii D kui T üsna sarnaselt.

Kontseptuaalselt on varasemate kaubamärkide sõnalise osa primaarne tähendus seotud Kreeka linna Delfiga, millel on teatud tuntus antiikajaloo kontekstis. Vaidlustatud kaubamärgil primaarne tähendus puudub, kuid see seostub vaatamata ortograafilisele ebatäpsusele esitähes samuti Delfi linna ja oraakliga.

Vaidlustatud kaubamärki soovitakse kaitsta toodete tähistamiseks, mis on identsed või samaliigilised varasemate kaubamärkidega tähistatavate teenustega.

Komisjoni hinnangul on tõenäoline, et tarbija võib kaubamärgid ära vahetada, pidades vaidlustatud kaubamärki ekslikult vaidlustaja kaubamärgi teisendiks, tema uue teenuse tähistuseks või taotlejat vaidlustajaga majanduslikult seotud ettevõtjaks.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


II Tühistamisavaldused

Otsus nr 1943-o

Vaidlustatud kaubamärk

Avaldus kaubamärgi „Nordic Spedition + kuju“ omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.

Komisjoni hinnangul tähendab sõna „nordic“ üheseltmõistetavalt ja Eesti laiale tarbijaskonnale arusaadavalt põhjamaist, põhja(kaart), Põhjamaid ja/või Skandinaaviat, sõna „spedition“ viitab vähemalt transporditeenuste ja sellega seotud teenuste kontekstis ekspedeerimisele ning need sõnada üheskoos tähendavad Põhjamaade päritolu või sihiga ekspedeerimist. Seega kirjeldab tähise sõnaline osa nii teenuste sisu või vähemalt laiemat valdkonda kui ka nende geograafilist päritolu või sihtkohta.

Komisjonil ei ole siiski veendumust selles, et vaidlustatud kaubamärk tervikuna oleks kirjeldav ning peaks sellisena jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele.

Komisjon möönab, et hüpoteetiline pelga noole kujutis võib olla väga nõrga eristusvõimega või isegi eristusvõimetu, kuid konkreetsel juhul ei ole tegemist pelga noole kujutisega – kasutatud ruut on kujundatud sarnaselt liiklusmärgiga, millel on pisut ümarad nurgad, ruudu sees olevad nooled ei liigitu samuti lihtsate kujundite hulka, vähemalt mitte kombinatsioonis taustaks oleva ruuduga, millega need on vaidlustatud kaubamärgi disainis lahutamatult seotud.

Kuna vaidlustatud kaubamärk ei koosne ainult eristusvõimetutest elementidest, ei ole ka kahtluse all vaidlustatud kaubamärgi kui terviku vähemalt minimaalne eristusvõime.

Avaldus jäeti rahuldamata.


III Kaebused

Otsus nr 2105-o

Vaidlusalune kaubamärk

Kaebus kaubamärgile „Velvet + kuju“ õiguskaitse andmisest osalise keeldumise kohta.

Komisjon nõustub Patendiameti seisukohtadega, et kaubamärk „Velvet + kuju“ tervikuna on kirjeldav ja sellest tulenevalt eristusvõimetu seoses selliste kaupadega, mille puhul sõna „velvet“ näitab kas kaupade endi liiki ja omadusi (kaubad on osaliselt või täielikult valmistatud sametist) või, alternatiivselt, kaupade otstarvet (kaubad on mõeldud kasutamiseks sametiga seoses, näiteks samettoodete puhastamiseks).

Komisjon leiab, et Patendiameti keeldumine kaubamärgi „Velvet + kuju“ registreerimisest on põhjendatud osa, kuid mitte kõigi keeldutud kaupade puhul.

Komisjoni hinnangul loob tarbija teatud kaupade ja tähise „velvet“ vahel liiki või otstarvet näitava seose otsekohe ja ilma järele mõtlemata, n-ö lihtsalt peale vaadates, ilma vajaduseta eriliselt süveneda või asjaolusid analüüsida. Samuti võib sametmaterjal (või kauba kasutamine sametmaterjalil) nende kaupade puhul tarbijaile olla oluline või muul moel huvipakkuv.

Komisjon nõustub Patendiametiga, et kaebaja kaubamärgi kujundus – valged tähed sinisel taustal – üksnes tõstab esile kirjeldavat sõnaelementi ega juhi tähelepanu sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt kõrvale. Neil asjaoludel leiab komisjon, et vaatlusaluste kaupade tähistamisel on kaebaja kaubamärk „Velvet + kuju“ kirjeldav tervikuna.

Samas nõustub komisjon kaebajaga, et teiste kaupade (disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face; cotton puffs impregnated with make-up removing preparations; cotton pads; disposable cloths made of non-woven fabrics; scouring pads) puhul ei ole komisjoni hinnangul toodete valmistamine sametist tarbija puhul oluline või asjakohane (tarbija valikut mõjutav) omadus või oleks samet toote materjalina isegi kurioosne ja üllatav. Taoliste kaupadega seoses ei ole põhjust tähist „velvet“ pidada kaupu kirjeldavaks.

Kaebus rahuldati osaliselt.

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJONI OTSUSED

Vaidlusasi nr. 21-1a-364

Vaidlustatud domeeninimi: starbucks.ee

Komisjoni hinnangul puuduvad tõendid, mis kinnitaksid registreerija õigust või õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele. Vaidlustajale kuulub samanimeline kaubamärk, mis on registreeritud nii Eestis kui Euroopa Liidus. Lisaks on tegemist üldtuntud kaubamärgiga, mis on identne vaidlustaja varasema õigusega. Registreerija pole tõendanud, et ta on teinud ettevalmistusi domeeninime kasutuselevõtmiseks. Eeltoodud seisukohta kinnitab ka asjaolu, et registreerija on vaidlustusavalduse esitamise seisuga registreerinud enda nimele 51 erinevat domeeninime. Ei ole usutav, et registreerija on registreerinud kõik eeltoodud domeeninimed oma nimele sooviga neid kõiki kasutama hakata. Ühtlasi puudub registreerijal vaidlustaja nõusolek domeeninime kasutamiseks.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

© Patendibüroo TURVAJA OÜ, 2023

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi