Uudiskiri nr. 41

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 1886-o

Varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „VICHY BARCELONA + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Klassi 32 kaupade keskmine tarbija, kelle tähelepanu on nende toodete valimisel ja ostmisel pigem alla keskmise, ei süvene Komisjoni hinnangul kaubamärgi detailidesse. Kuna nimetatud kaupade hind on suhteliselt madal ning ostma ajendab tihti janu, ei kuluta tarbija nende ostmisel liigselt aega ega analüüsi kaupu eriti põhjalikult. Komisjon leiab, et sellise tarbija puhul esineb arvestatav tõenäosus, et vaidlustatud kaubamärki võidakse ajada segamini vaidlustaja kaubamärgiga.

Kuigi mõlema vastandatud kaubamärgi silmatorkavam, eristuvam ja domineerivam element „VICHY“ on madala eristusvõimega, on see just see element, mille kaudu tarbija kõnealuseid kaubamärke ja tooteid identifitseerib ja meelde jätab. Sellega võrreldes on sekundaarsed elemendid nagu täiendavad sõnad, etiketi taustakujundus või pudeli korgi värv ebaolulised.

On tõenäoline, et tarbija peab vaidlustatud kaubamärki vaidlustajate või nendega seotud ettevõtjate toote ümberkujunduseks, arenduseks või nende uue toote tähistuseks, st seostab taotleja kaubamärki vaidlustajatele kuuluvatega.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

Üks komisjoni liige jäi asjas eriarvamusele ning leidis, et vaidlustusavaldust ei tuleks rahuldada. Tema hinnangul võib öelda, et kuivõrd tähistel on mitmeid erinevaid, silmatorkavaid, eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente, ei ole „VICHY“ nende kaubamärkide puhul kõige domineerivam element, arvestades seejuures, et tegu on eristusvõimetu sõnaga ning märke ei saa lugeda sarnaseks üksnes selle kirjeldava sõna esinemise tõttu.


Otsus nr 2064-o

Varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgile „REMEI + kuju“ õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „REMEI + kuju“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga „REMEI + kuju“. Lisaks on taotleja kaubad klassis 1 samaliigilised ja/või identsed vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1966-o

Varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „Rabarps + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Mõlemas kaubamärgis domineerivad komisjoni hinnangul visuaalselt nende disainitud sõnalised elemendid, sõnalistest elementidest lahus olev kujundus puudub. Kuigi teadaolevalt tähistavad mõlemad pooled oma kaubamärkidega rabarberijooke, ei järeldu see kaubamärkide kaupade loenditest.

Kaubamärkide terviklik disain ja sellest jääv üldmulje on erinev – eriti silmatorkav on vaidlustatud kaubamärgi alguses olev rabarberilehe element, samuti on kaubamärki moodustavate sõnade šrift, paigutus ja värvilahendus erinevad.

Komisjon leiab, et tervikuna on võrreldavad kaubamärgid erinevad. Seetõttu, vaatamata kaupade identsusele, on vähetõenäoline, et tarbija vahetaks need kaubamärgid ära või seostaks hilisemat kaubamärki varasema kaubamärgiga või taotlejat vaidlustajaga.

Varasema kaubamärgi (osalisest) kirjeldavusest tulenevat madalat loomupärast eristusvõimet ei ole komisjoni hinnangul vaidlustaja enda esitatud kaubamärgi kasutamise tõenditega ümber lükanud. Vaatamata hüpoteetilisele tuntusele jääb kaubamärk selles osas, milles see kirjeldab toote omadusi, eristusvõimelt pigem madalaks.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.


Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi