Uudiskiri nr. 39

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 2046-o

Varasem kaubamärk

RIKEN

Vaidlustatud kaubamärk

RISEN + kuju

Kaubamärgi „RISEN + kuju“ registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „RISEN + kuju“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga „RIKEN“. Lisaks on taotleja kaubad klassis 12 samaliigilised vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1791-o

Varasemad kaubamärgid

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „interFlower + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Sarnastele elementidele tuleb anda kaubamärkide võrdlemisel suurem tähendus, kui erinevatele elementidele. Seega on põhirõhk sõnalise tähise „INTERFLORA“ ja vaidlustatud kaubamärgi koosseisus oleva hääldatava osa „interFlower“ võrdlemisel.

Komisjon nõustub vaidlustajatega, et võrreldavad sõnalised tähised/osad on visuaalselt sarnased. Kuigi võrreldavatel sõnadel puudub üheselt määratletav tähendus, on nende identne alguskomponent inter- tarbijale tuttav ja arusaadav; samuti on tähenduslikult lähedased lõppkomponendid -flora ja -flower. Seega on võrreldavad sõnad ka kontseptuaalselt sarnased. Varasema kaubamärgiga sarnane sõnaline tähis sisaldub vaidlustatud kaubamärgis.

Eeltoodust tulenevalt nõustub komisjon vaidlustajatega, et need kaubamärgid on ka tervikuna sarnased. Seda sarnasust rõhutavad sarnased kaubad ja teenused, mida kaubamärkidega tähistatakse, samuti varasema kaubamärgi kasutamise pikk aeg ja levik.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1942-o

Varasemad kaubamärgid

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide silmapaistvaimaks ja domineerivaks elemendiks on sõna „VOLTA“, mis on nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkides esitatud suurtes ja rõhutatud plokktähtedes, pälvides nii koheselt tarbija tähelepanu. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kirjeldavat sõna „kvartal“ ei taju tarbijad klassi 36 vaidlustaja teenuseid identifitseeriva tähisena. Komisjoni hinnangul ei torka taotleja kaubamärgis sisalduv numbriline element „1“ massiivsete tähtedega kujundatud domineeriva sõna „Volta“ kõrval silma ega pruugi ka olla selgelt numbrina tajutav, kuna võib mõjuda üksnes täisnurkse kujundelemendina.

Lisaks võrreldavate kaubamärkide peamiste sõnaliste elementide identsusele on kaubamärgid komisjoni hinnangul sarnased ka kujunduslikes aspektides. Asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgis on sõna „VOLTA“ kujutatud valgetes, taotleja kaubamärgis aga mustades tähtedes, komisjoni hinnangul märkide üldmuljest tekkivaid sarnasusi ei vähenda. Pigem on võimalik, et värvide taoline ümberpööratus jätab tarbijais mulje, et üks kaubamärk on teise, samast allikast pärineva kaubamärgi variatsioon.

Komisjoni hinnangul on väljaspool kahtlust ka see, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 36 teenused on samaliigilised, suures osas ka identsed.

Komisjon leiab, et ainuüksi asjaolul, et „VOLTA“ tähendab muu hulgas ka tänava nime Tallinnas, ei ole nimetatud tähise eristusvõimet välistavat mõju. Tähise „VOLTA“ eristusvõimelisust kinnitab täiendavalt asjaolu, et käesoleval ajal on vaidlustaja nimele klassis 36 registreeritud ka sõnamärk „VOLTA“. Kuigi nimetatud kaubamärk ei ole taotleja kaubamärgi suhtes varasemaks õiguseks, järeldub selle kaubamärgi registreerimise faktist, et Patendiamet ei tuvastanud kaubamärgiekspertiisis absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid seoses sõnalise tähisega „VOLTA“.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

II Tühistamisavaldused

Otsus nr 1898-o

Vaidlustatud kaubamärk

Avaldus kaubamärgi „JÄÄSULAX JÄÄSULATUSVAHEND + kuju“ omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.

Omanik on esitanud esimesena taotluse vaidlustatud kaubamärgile ja see kaubamärk on tema nimele registreeritud. Avaldaja ei ole viidanud ühelegi varasemale kaubamärgiregistreeringule Eestis ega välismaal ega ole ka väitnud ega tõendanud talle väidetavalt loovutatud kaubamärgiõiguste objekti üldtuntust.

Lisaks on omanik esitanud tõendid, mille sisuks on omaniku nõue avaldajale lõpetada vaidlustatud kaubamärgiga sarnase tähise kasutamine. Komisjon leiab, et need nõuded ei tõenda omaniku pahausksust vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse taotlemisel, vaid on kaubamärgiomaniku õiguspärane meede talle kuuluva ainuõiguse realiseerimiseks.

Kuna omaniku pahausksus taotluse esitamisel ei ole muudes aspektides tõendatud, ei saa lugeda

pahauskseks, et omanik registreeris enda nimele kaubamärgi, mille kaitset muud isikud ei olnud varem taotlenud ja mille kuuluvus ühelegi teisele isikule ei ole tõendatud.

Omaniku pahauskset kavatsust ei tõenda iseenesest asjaolu, et omanik ei tooda ühtegi kaupa, kuivõrd kaubamärgi omanik peab kaubamärki tegelikult kasutama hakkama viie aasta jooksul kaubamärgi registreerimisest.

Komisjon nõustub omanikuga selles, et kaubanimi „JÄÄSULAX“ ei ole autoriõigusega kaitstav teos, küll aga võib selleks olla kaubamärgi terviklik kujundus. Kuna avaldaja on toetunud autoriõigusele, saab eeldada, et ta möönab, et kaubamärgi terviklik kujundus on autoriõiguse tähenduses teos ning selles osas vaidlust ei ole.

Samas ei ole avaldaja tõendanud, millal ja mille alusel õigused pakendikujunduse (ja kaubanime) osas talle või kolmandale isikule üle läksid. Sellekohast autorilepingut ei ole esitatud. Seega ei kuulu avaldajale õigused, millele ta avalduse esitamisel toetub.

Eelnevast tulenevalt on avaldaja väited omaniku pahausksuse kohta alusetud nii üldise pahauskse kavatsusega kui ka väidetud varasemate kaubamärgi- ja autoriõigustega seonduvalt.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.


Otsus nr 1872-o

Avaldaja kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

Nordic Sped

Avaldus kaubamärgi „Nordic Sped“ omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.

Komisjoni hinnangul ei ole avaldaja tõendanud vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisele eelnenud perioodil kaubamärgi „Nordic Spedition“ kasutamist, rääkimata selle üldtuntusest.

Esitatud tõendite põhjal ei pea komisjon vajalikuks kontrollida väiteid vaidlustatud kaubamärgi sarnasuse kohta avaldaja ärinimega, omaniku väiteid seoses avaldaja ärinime eristusvõimega ega võrrelda vaidlustatud kaubamärgi teenuseid avaldaja tegevusalaga kuivõrd planeeritud tegevusest üksi ei saa lähtuda ja arvesse tuleb võtta vaid reaalset kaubanduslikku kasutust. Ärinime seos konkreetse äritegevuse ja tegevusaladega ei olnud taotluse esitamise ajal nõuetekohaselt avaldatud.

Komisjon jätab tähelepanuta ja lükkab täielikult tagasi omaniku vihjed, mis puudutavad avaldaja äritegevuse käivitamise uurimist kriminaalmenetluses kuna need asjaolud ei ole menetletavas asjas tähendust omavad.

Komisjon märgib poolte seisukohti hinnates, et omaniku heausksust eeldatakse ja pahausksus

tuleb tõendada taotluse esitamise aja seisuga. Komisjon möönab, et omanik võis vaidlustatud kaubamärgi taotlust esitades tõepoolest olla teadlik avaldaja uuest ärinimest, tema äritegevuse käivitumisest kaubavedude ja ekspedeerimisega seonduvalt ning isegi tema veokitel ja veebilehel kasutatavast tähisest. Avaldaja on selgitanud põhjalikult kolmanda äriühinguga tekkinud äritüli tagamaid. Kuigi ei ole välistatud, et nimetatud kolmas äriühing on oma huvide kaitseks kasutanud nii õiguspäraseid kui ka juriidiliselt korrektseid, kuid heade äritavadega küsitavalt kooskõlas olevaid võtteid, ei ole avaldaja kolmanda isiku väidetud survemeetmeid dokumentaalselt tõendanud, nii et nendele ei saa toetuda omaniku väidetava pahausksuse konteksti tõendavate asjaoluna. Seetõttu jääb loomata oluline lüli avaldaja kujutatud ahelas, mis seoks nimetatud äritüli – mida avaldaja ilmselt põhjendatult tajub ründena tema enda ja oma töötajate vastu – ja vaidlustatud kaubamärgi taotlemise fakti.

Tühistamisavaldus jäeti rahuldamata.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi