Uudiskiri nr. 37

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 1929-o

Varasemad kaubamärgid

FACEBOOK

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „DEFYING THE TIME ATHLETICS FOR MASTER ATHLETES FACEBOOK TIPS TRICKS CAMPS CHAMPS + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Komisjon peab tõendatuks, et vaidlustaja näol on tegemist vaieldamatult tuntud ettevõtjaga, kellele kuulub eri kujundustes eristatav, üldtuntud ja mainekas kaubamärk, mis on lisaks varasemate kaubamärkidena korduvalt registreeritud. Kuigi vaidlustatud kaubamärgis on elementi „FACEBOOK“ kasutatud osana sõnalisest osast, ei välista see vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärkide sarnasust, sest vaidlustatud märgis on kasutatud varasemat mainekat märki identsel kujul ning ülejäänud vaidlustatud märgil olev sõnaline osa on enamikus teenuseid kirjeldav tekst.

Arvestades tähiste ja teenuste sarnasust ning keskmise tarbija tähelepanu, võib järeldada, et tarbija, nähes vaidlustatud kaubamärki selles sisalduva sõnalise elemendiga „FACEBOOK“ võib arvata, nagu oleks pakutavad teenused pärit vaidlustajalt. Samuti on tõenäoline, et tuntud ja maineka tähise kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus võib kaasa tuua selle tähise erisutsvõime kuritarvitamise ja/või eristusvõime või maine kahjustamise.

Arvestades taotleja äriregistrist kustutamist on vaidlustatud taotlus muutunud „peremeheta varaks“, mille eest keegi ei vastuta ning kuna sellega kaasneb põhjendatud oht vaidlustaja ainuõiguse rikkumisele, tuleb vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest keeldumist lugeda igati põhjendatuks.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1975-o

Varasemad kaubamärgid

KV24

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Komisjon leiab, et vaidlustaja on piisavalt põhjendanud taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ sarnasusi vaidlustaja kaubamärkidega „KV24“ ja „KINNISVARA 24 + kuju“. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tähis „.ee“ taotleja kaubamärgis on Eesti tippdomeenile viitav laiend, mille kasutamiseks ei ole taotlejal ainuõigust.

Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi koosseisus eelkõige asukoha ikooni ja mingil määral ka numbri 24 kasutamisest tulenevalt on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga „KINNISVARA 24 + kuju“.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud klasside 35 ja 36 teenused on identsed ja samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenustega.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ sarnasust vaidlustaja kaubamärkidega „KV24“ ja „KINNISVARA 24 + kuju“ ning asjassepuutuvate teenuste identsust ja samaliigilisust, leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1993-o

Varasem kaubamärk

MOLO

Vaidlustatud kaubamärk

MOLO

Kaubamärgi „MOLO“ õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „MOLO“ on identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga „MOLO“, mis on saanud õiguskaitse osalt identsete ja osalt samaliigiliste kaupade tähistamiseks ning tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

II Tühistamisavaldused

Otsus nr 1836-o

Kaubamärgi „JÕULUGALA“ omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.

Komisjon leiab, et on väljaspool kahtlust, et registreeringus nimetatud teenustega klassis 41 seonduvalt ei ole tähis „JÕULUGALA“ olemuslikult eristusvõimeline.

Komisjon nõustub, et tähis „JÕULUGALA“ ei täida kaubamärgi peaülesannet, milleks on tagada lõpptarbijaile kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste teatud päritolu. Seega on põhiküsimuseks, kas komisjonile esitatud tõendid on piisavad pidamaks sõnamärki „JÕULUGALA“ kasutamise tulemusena eristusvõime omandanuks.

Tõenditest nähtuvalt ei ole omaniku kasutatavaks tähiseks olnud mitte lihtsalt „JÕULUGALA“, vaid aastate lõikes kujunduslikes aspektides mõningaste variatsioonidega kujutatud kombineeritud tähis „JÕULUGala + kuju“. Komisjon ei välista, et eristusvõimeline võib olla omaniku kujunduslik kaubamärk „JÕULUGala + kuju“, see ei õigusta aga omaniku ainuõigust sõnamärgile „JÕULUGALA“.

Käesoleval juhul kujutavad omaniku esitatud materjalid endast tavapäraseid ürituste korraldamise ja läbiviimisega seonduvaid tegevusi. Komisjoni hinnangul ei võimalda need tõendid kogumis teha järeldust, et meelelahutusürituste tarbijate või ka muude isikute seas oleks aset leidnud muutus tähise „JÕULUGALA“ tajumisel konkreetse isiku kaubamärgina.

Komisjon märgib, et teisedki isikud Eestis kasutavad oma ürituste nimetustes tähist „JÕULUGALA“.

Komisjon nõustub, et tähise „JÕULUGALA“ kirjeldavana kasutamisest annab tunnistust ka omaniku enda tegevus, mis väljendub selles, et muukeelsetele sihtrühmadele on omanik oma üritusi turundanud läbi tähise vastavatesse keeltesse tõlkimise – „CHRISTMAS Gala“, „JOULU Gaala“, „РОЖДЕСТВЕНСКИЙ гала-праздник“. Kuigi kaubamärkide tõlkimine ei ole keelatud, viitab see komisjoni hinnangul käesoleval juhul, et ka omanik ise näeb tähist „JÕULUGALA“ eelkõige teenuse liigile viitavana.

Tühistamisavaldus rahuldati.

Domeenivaidluste Komisjoni Otsused

Vaidlusasi nr. 21-1a-351

Vaidlustatud domeeninimi: postiindeks.ee

Registreerija kodulehe kirjelduse kohaselt kasutab registreerija domeeninime sihtnumbrite otsingu teenuse pakkumiseks.

Vaidlustaja (AS Eesti Post) märgib, et omab universaalse postiteenuse osutamiseks nõutavat tegevusluba. Sõnal „postiindeks“ on vaidlustaja hinnangul üldtuntud seos postiteenusega. Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on identne tema varasema õigusega ning on registreeritud pahauskselt.

Komisjoni hinnangul ei ole vaidlustaja tõendanud varasema õiguse olemasolu. Postiindeksite haldamine ja kasutamine ei liigitu reglemendi mõttes varasemaks õiguseks. Kuna vaidlustajal puudub varasem õigus, siis ei analüüsi komisjon lähemalt vaidlustusavalduse rahuldamise aluseid.

Komisjon lisab siiski kõrvalmärkusena, et postiindeksid ei ole midagi sellist, mis kuuluksid vaidlustajale. Postiseaduse kohaselt antakse universaalse postiteenuse osutaja tegevusluba avaliku konkursiga viieks aastaks. Seega on vaidlustaja postiindeksite haldamine ajutise iseloomuga ega saa näidata postiindeksite kuuluvust vaidlustajale.

Lisaks, kuna registreerija veebilehel on usutav seos domeeninimega, ei saaks tema tegevust pidada ka pahauskseks. Reklaami müümine ja veebiturundus ei ole pahatahtlikud tegevused ega kahjusta vaidlustaja mainet.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi