Uudiskiri nr. 35

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 1823-o

Varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

NEO

Kaubamärgi „NEO“ registreerimise osaline vaidlustamine.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema varasema kaubamärgi domineeriv element on sõnaline osa „NEO“. Võttes arvesse, et taotleja kaubamärgis on sõna „NEO“ ainus ning seega ka domineeriv element, on käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid komisjoni hinnangul visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt väga sarnased.

Samuti leiab komisjon, et käesolevas asjas võrreldavad klassi 33 kaubad on identsed ja samaliigilised.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „NEO“ sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga „FACUNDO NEO +kuju“ ning võrreldavate kaupade identsust ja samaliigilisust, leiab komisjon, et käesoleval juhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1928-o

Varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

Rahvusvahelisele kaubamärgile „Lulu + kuju“ õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leidis, et visuaalselt ja foneetiliselt on tegemist identsete tähistega. Tarbija ei suuda suure tõenäosusega tähistel LU-LU ja LULU vahet teha.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1925-o

Varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

Rahvusvahelisele kaubamärgile „STYLEX + kuju“ õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus).

Vaidlustaja leidis, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased, mõeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigilistel kaupadel klassis 25 ning seetõttu on tõenäoline nende äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1827-o

Varasemad kaubamärgid

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ sarnasust vaidlustaja vastandatud varasemate kaubamärkidega ning võrreldavate klassi 34 kaupade identsust, on komisjoni hinnangul käesoleval juhul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Kuigi sõnalised elemendid „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ mõjuvad Eesti tarbijale võõrapäraselt, on need kombineeritud kaubamärkide muude elementide, sh hieroglüüfide kõrval siiski kõige vähem võõrapärased. Komisjon leiab seega, et just ladina tähestikus esitatud sõnad „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ on elemendid, mille kaudu Eesti tarbija käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke ning nendega tähistatavaid kaupu turusituatsioonis identifitseeriks ja nimetaks. Eelnimetatud sõnalised elemendid on komisjoni hinnangul üldmuljelt sarnased.

Komisjoni jaoks võimendavad sarnasused kujunduslikes elementides võrreldavatest kaubamärkidest tervikuna jäävat sarnast üldmuljet.

Komisjon leiab lisaks, et kõige selgemalt ilmneb sõnade „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ sarnasus nende hääldamisel. Tubakatoodete müügil on komisjoni hinnangul aga keskmisest olulisem just tooteid tähistavate kaubamärkide foneetiline kõla. Kuna käesoleval juhul on võrreldavad kaubad käsitletavad identsetena, suurendab see asjaolu komisjoni hinnangul veel rohkem kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1830-o


Varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

KARMA

Kaubamärgi „KARMA“ registreerimise osaline vaidlustamine.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema kaubamärgi domineeriv ja eristusvõimeline element on eelkõige sõna „KARMA“. Seega on käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide domineerivad ja eristusvõimelised elemendid identsed ning sellest tulenevalt kaubamärgid tervikutena omakorda foneetiliselt, visuaalselt ja semantiliselt sarnased.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud asjassepuutuvad kaubad ja teenused on samaliigilised. Komisjon leiab, et vaidlustaja on asjakohaselt põhjendanud, et lahjasid alkohoolseid jooke võidakse tarvitada sarnaselt mittealkohoolsete jookidega, sh janukustutajatena. Seega võib alkohoolsete jookide ja mittealkohoolsete jookide tarbijaskond kattuda.

Taotleja kaubamärgitaotluses nimetatud jae- ja hulgimüügiteenused võivad hõlmata muu hulgas alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide jae- ja hulgimüüki, seega võib taotleja kõnealust teenust käsitleda samaliigilisena vaidlustaja vastandatud kaupadega.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

Üks komisjoni liikmetest esitas asjas eriarvamuse, olles seisukohal, et ehkki kõnealustel märkidel on teatud sarnasusi, ei saa neid tervikuna pidada piisavalt sarnasteks väitmaks äravahetamise tõenäosuse esinemist. Vaidlustaja märgi puhul ei ole tema hinnangul võimalik

nõustuda väitega, et nimetatud märgi selgelt domineeriv element on sõna KARMA – vaidlustaja märgi koosseisus on kolm tarbija jaoks silmapaistvat elementi.

Otsus nr 1832/1833-o


Varasem kaubamärk

ANIMAL

Vaidlustatud kaubamärgid

Kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal +kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnast „ANIMAL“ tulenevalt on taotleja kaubamärgid „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ vaidlustaja kaubamärgiga visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Komisjon ei jaga taotleja seisukohti, milles taotleja on püüdnud vähendada sõna „ANIMAL“ olulisust oma kaubamärkides. Komisjon leiab, et taotleja sellekohased argumendid on otsitud ja kunstlikud ega vasta kaubamärkidest tervikuna jäävale

reaalsele üldmuljele.

Komisjon ei nõustu taotlejaga selles, et vaidlustaja varasem kaubamärk on tavalisest väiksema eristusvõimega, ega selles, et sõna „ANIMAL“ on klassi 25 kaupade puhul sageli kasutatav ja esineb paljude registreeritud EL-i kaubamärkide koosseisus. Komisjon leiab, et ainuüksi sõna „ANIMAL“ esinemine registreeritud kaubamärkide koosseisus ei ole iseenesest piisav, et teha järeldust sõna eristusvõime tugevuse kohta.

Komisjon leiab, et olenemata sellest, kas ja kelle kasuks on teistes regioonides vaidlused jõustunud lahenditega lahendatud, näitab ainuüksi vaidluste olemasolu fakt, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide probleemideta kooseksisteerimist väita ei saa.

Käesolevas asjas on väljaspool kahtlust, et taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 25 kaubad on vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega identsed.

Vaidlustusavaldused rahuldati.


II Kaebused

Otsus nr 1858-o

Kaebus kaubamärgi „AVIATOR“ registreerimisest osalise keeldumise kohta.

Komisjoni hinnagul ei ole Patendiamet põhjendanud kaubamärgi registreerimisest keeldumist kaupade „prillikarbid ja –toosid“ osas. Registreerimisest keeldumise põhjendus peab olema otsusest nähtav ning piisavalt avatud, et taotlejal oleks võimalik otsustada otsuse edasikaebamise perspektiivikuse üle.

Komisjon leiab, et kui puudutatud avalikkuseks on keskmine Eesti tarbija, oleks vasturääkiv luua prillide, sh päikeseprillide, spordiprillide ja –maskide ning optikariistade üldiselt ja tähise „AVIATOR“ alusel kunstlikku seost, nagu need kaubad oleks kasutamise korral tajutavalt spetsiaalselt suunatud (ainult või eeskätt) lenduritele. Patendiameti otsuses lenduritele kui sihtgrupile toetumine ei ole komisjoni hinnangul põhjendatud.

Komisjon nõustub kaebajaga, et mitte iga internetist kättesaadav teave tähise kasutamise kohta ei ole relevantne Eesti tarbija tajude hindamise seisukohast. Globaalne uudsus ei ole kaubamärgi kaitse kriteerium.

Kaebus rahuldati.

Domeenivaidluste Komisjoni Otsused

Vaidlusasi nr. 20-1a-338

Vaidlustatud domeeninimi: hupoteeklaen.ee

Komisjon leidis, et käesoleva vaidluse asjaolud väljuvad Komisjoni pädevuse piiridest.

Vaidlustajale kuuluvad Varasemad Õigused, nimelt ärinimi Hüpoteeklaen AS ning Eestis kehtivad ja registreeritud kaubamärgid, milles domineerivaks on sõna „Hüpoteeklaen“.

Komisjon on seisukohal, et sõnad „Hüpoteeklaen“ ning “hupoteeklaen“ on eksitavalt sarnased.

Komisjon pole samas tuvastanud, et Registreerija eesmärgiks on olnud tarbijate eksitamine või Vaidlustaja või tema Varasema Õiguse maine kahjustamine või ärakasutamine. Siinjuures on oluline, et sõnade „Hüpoteeklaen“ ja “hupoteeklaen“ puhul on tegemist eristusvõimetute ning kirjeldavate tähistega, millede kasutamine ega õiguste omandamine teise isiku poolt pole otseselt piiratud ega neid varasemaid õigusi kahjustav ega rikkuv.

Komisjon on seisukohal, et Registreerija kodulehel esitatud informatsiooni põhjal ei saa teha järeldust, et Registreerija eesmärgiks on tahtlikult valemuljete loomine Vaidlustajaga, saades seeläbi kasu Vaidlustaja mainest.

Komisjon peab vajalikuks rõhutada, et käesoleva vaidluse asjaolud väljuvad Komisjoni pädevuse piiridest. Komisjon ei ole pädev hindama, kas Registreerija domeeninimi rikub Vaidlustaja varasemaid õigusi. Antud vaidlus ei ole domeeninime kaaperdamise juhtum, vaid on eelkõige kaubamärgiõiguse ja ärinime rikkumise vaidlus, mis tuleks lahendada traditsioonilises korras kohtus.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi