Uudiskiri nr. 32

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

I Vaidlustusavaldused

Otsus nr 1748-o

Kaubamärgi „Mehed ei nuta“ registreerimise vaidlustamine.

Komisjon leiab, et taotlejate poolt käesolevas menetluses esitatud tõendid spordisaate nime kujunemise ja varasema kasutamise kohta tõendavad, et autoriõigus teose nimele kuulub saate autoritele, mitte raadioteenuse osutajale. Seega puudub vaidlustajal õigus keelata saate pealkirja kasutamist kaubamärgis ning järelikult ei saa saate pealkirjale toetuda kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaoluna. Komisjon selgitab, et kuigi vaidlustatud kaubamärki kaitstakse mh raadiosaadete osas, ei takista see vaidlustajal kasutamast enda kui raadioteenuse osutaja autoriõigusega kaasnevat õigust varem eetrs olnud saadete reprodutseerimisel ja levitamisel.

Komisjon leiab, et saate reklaamimine vaidlustaja poolt ei tõenda autoriõiguste kuuluvuse aspektist midagi, tegu on raadiojaama majandustegevusega, mille eesmärk on saada raadiojaama kaudu edastatavale saatele kuulajaid, mis omakorda võimaldab pakkuda võimalikult suure kuulajaskonnani jõudva reklaami avaldamise teenust kolmandatele isikutele. Autoritele makstud tasu osas ei ole poolte vahel vaidlust; seda tasu ei saa siiski lugeda töösuhet tõendavaks palgaks ega tasuks autoriõiguste võõrandamise eest.

Vaidlustusavaldus ei kuulunud rahuldamisele.


Otsus nr 1787-o

Varasem kaubamärk

MONACHOL

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „MONACOR forte + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Kuigi taotleja kaubamärgi kujundus aitab ühe asjaoluna kaasa võrreldavate tähiste eristamisele, ei ole see käesoleval juhul siiski piisav, kuna vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide eristusvõimelised sõnalised osad on väga sarnased, muutes väga sarnasteks ka kaubamärgid tervikuna. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnaline element FORTE on ravimite ja tervisetoodete valdkonnas tavapärane sõna, mida kasutatakse toodet kirjeldava tekstina. Selline element ei moodusta eristusvõimelise tähisega „MONACOR“ ühtset domineerivat elementi ega võimenda komisjoni hinnangul vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimet.

Kuigi taotleja hinnangul viitab vaidlustaja tähis sõnale monakoliin, olles justkui selle lühend, ja mis peaks tähendama hiina punase pärmiriisi ekstrakti, siis komisjon ei pea usutavaks, et enamus tarbijaid sellist seost luua oskab.

Kuna toidulisandeid, vitamiine jms müüakse laiatarbekaupadena ja käsimüügi korras, ei ole taotleja väited tarbija kõrgendatud tähelepanu ning seetõttu kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse vähenemise kohta ilmselt asjakohased – neid kaupu võtab lõpptarbija ise riiulilt või küsib müüjalt seda selgitamata, milleks ta neid vajab. Seega on olulisem ebatäieliku mälupildi roll ning kuna kaubamärkide domineerivad sõnalised elemendid on kergemini meeldejäävas algusosas identsed, suurendab see kaubamärkide segiaetavust.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Otsus nr 1799-o

Varasem kaubamärk

Põhjala catering

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgi „PÕHJALA + kuju“ registreerimise vaidlustamine.

Kuigi toitlustusteenused ja majutusteenused kuuluvad samasse Nizza klassifikatsiooni klassi, on neil erinev eesmärk ja olemus, need teenused ei ole teineteist hõlmavad ega asendavad ning neid ei saa lugeda identseks. Kuna teatud seos nende teenuste vahel on siiski võimalik, ei saa eitada nende sarnasust. Sellise sarnasuse ehk samaliigilisuse aste on komisjoni hinnangul siiski pigem madal. Kuna antud juhul on kaubamärkide sarnasus väike, märkidega hõlmatud teenuste identsus puudub ja nende teenuste sarnasuse aste on madal, ei ole tõenäoline, et tarbija need kaubamärgid segi ajaks.

Tõendina lisatud Eesti Ekspressi artikkel on vaidlustaja ja peamiselt temaga seotud inimeste koostöös valminud turundusartikkel, millest ei saa komisjoni hinnangul järeldada vaidlustaja kaubamärgi mainekust. Täiendavatest artiklitest nähtuvalt on vaidlustaja osutunud kahel aastal parimaks pulmatoitlustajaks, kuid see ei võimalda teha järeldusi maine kohta muus kontekstis toitlustusteenuse osutamisel. Komisjon ei saa esitatud tõendite põhjal järeldada, et varasemal kaubamärgil oleks toitlustusteenuste suhtes kujunenud piisav reputatsioon.

Vaidlustusavaldus ei kuulunud rahuldamisele.


Otsus nr 1809-o

Varasem kaubamärk

APOVIT

Vaidlustatud kaubamärk

Kaubamärgile „Apovital + kuju“ õiguskaitse andmise vaidlustamine.

Patendiamet edastas vaidlustusavalduse esitamise kohta teate kaubamärgi omanikule. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust. Komisjon rahuldab sel juhul lõppmenetluse korras avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

II Kaebused

Otsus nr 1790-o

Kaebus kaubamärgi „1Apteek + kuju” registreerimisest keeldumise kohta.

Patendiamet keeldus kaebaja kaubamärgi 1APTEEK + kuju registreerimisest klassides 5, 35 ja 44.

Komisjon rõhutab, et tarbijad ei pruugi turusituatsioonis teada, milline on ühe või teise kaubamärgi omaniku ärinimi ning sellisel juhul ei aita ärinimi kaubamärgi n-ö tõlgendamisele kaasa. Lisaks on kaubamärk vara, mis on võõrandatav ja mis võib üle minna ka õigusjärgluse korras. Seetõttu leiab komisjon, et kaubamärk peab oma olemuselt suutma täita kaubamärgi põhifunktsiooni eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Komisjon leiab samas aga, et käesolev kaubamärk ei ole pelgalt ebaoluliselt muudetud sõna „Apteek“ ega ka mitte pelgalt tähiste „1“ ja „Apteek“ kombinatsioon, vaid on tulenevalt kasutatud kujunduslikest ja stiilielementidest käsitletav ebahariliku ning tervikuna eristusvõimelise kombinatsioonina, millega on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise omadest.

Komisjon märgib, et kuigi teistele kaubamärgiregistreeringutele viitamisel ei ole otsustavat tähendust, sest iga kaubamärki tuleb hinnata individuaalselt vastavalt asjakohastele õigusaktidele, siis käesoleval juhul kaebaja poolt välja toodud sarnase kontseptsiooniga kaubamärgiregistreeringud siiski täiendavalt toetavad kaebaja seisukohti. Komisjon leiab lausa, et kaebajal võib olla õigustatud ootus, et ka tema sarnase kontseptsiooniga kaubamärk registreeritakse sarnaselt Patendiameti senise praktikaga.

Kaebus rahuldati.

Kohtulahendid

Tallinna Ringkonnakohus

Kohtuasi 2-19-5745

Hageja kaubamärk

Kostja kasutatavad tähised

kodastay.com

KODA stay

KODA Ehitus OÜ hagi KODAstay OÜ vastu registreeritud kaubamärgile sarnase tähise äritegevuses kasutamise lõpetamise ja äriühingu ärinimes kasutamise keelamise nõudes.

Ringkonnakohtu hinnangul on maakohus õigesti tuvastanud, et hageja kaubamärk ja kostja tähis ei ole sarnased ning nende äravahetamine tarbijate poolt ei ole tõenäoline. Lisaks ei ole ka menetlusosaliste pakutavad teenused identsed ega samaliigilised. Samuti ei rikkunud kostja ärinimi ja domeeninimi hageja kui kaubamärgiomaniku õiguseid.

Hageja ei saanud tavapärases keelekasutuses olevaid eristusvõimetuid sõnu (nt „koda“) monopoliseerida. See ei ole suuteline eristama ühe isiku kaupu/teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest/teenustest. Hageja kaubamärki ja kostja tähiseid tuli vaadelda tervikuna.

Ringkonnakohus nõustub maakohtuga, et majutusteenust ja kinnisvara üürimist, rentimist ei saa pidada samaliigiliseks teenuseks. Peamiseks erisuseks on asjaolu, et majutusteenus hõlmab endas hulga rohkem teenuseid, kui on kinnisvara üürimine, rentimine. Kaupu ja teenuseid ei peeta üksteisest erinevaks selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni erinevatesse klassidesse.

Apellatsioonikaebus ei kuulunud rahuldamisele.

Domeenivaidluste Komisjoni Otsused

Vaidlusasi nr. 20-1a-331

Vaidlustatud domeeninimi: e-homer.ee

Komisjon otsustas anda domeeninimi e-homer.ee üle vaidlustajale.

Vaidlustajate hinnangul on domeeninimi identne või eksitavalt sarnane vaidlustajale 1 kuuluva varasema domeeninimega „ehomer.ee“ ja vaidlustajale 2 kuuluva varasema ärinimega „eHomer OÜ“ ning eksitavalt sarnane vaidlustajale 2 kuuluva Eestis registreeritud sõnalise osaga kujutisliku kaubamärgiga “Homer. Ehitame koos!“.

Arvestades asjaolu, et kaasaegses kaubanduslikus praktikas lisatakse sageli tuntud tähiste all tegutsevate ettevõtete või kaubamärkide nimedele ekaubanduse kontekstis tähis “e“ või „e-“ leiab komisjon, et domeeninimi e-homer.ee on eksitavalt sarnane kaubamärgiga “Homer. Ehitame koos!“. Registreerija vastuses sisalduvaid seisukohti, mille kohaselt tal esines õigus vaidlusaluse domeeninime registreerimiseks, kuivõrd sarnaseid varasemalt registreeritud domeeninimesid esineb teisigi, ei saa komisjoni hinnangul pidada ei asjakohaseks ega õigeks.

Tõenditest nähtub, et registreerija on vaidlustajatele korduvalt pakkunud domeeninime müügiks hinna eest, mis ületab oluliselt domeeninime registreerimise kulusid. Vaidlustajate väitel on registreerija kasutanud vaidlusalust domeeninime klientide suunamiseks oma veebilehele ja registreerija sellele faktiväitele vastu vaielnud ei ole. Asjaoludest lähtuvalt järeldas komisjon, et registreerija on registreerinud vaidlustatud domeeninime kavatsusega ära kasutada vaidlustaja 2 või tema varasemate õiguste mainet.

Vaidlustusavaldus rahuldati.


Vaidlusasi nr. 20-1a-329

Vaidlustatud domeeninimi: pkvarvikeskus.ee

Komisjon leiab, et tähis „värvikeskus“ ei ole eristusvõimeline, kuna see on tegevusvaldkonda kirjeldav sõna nagu autokeskus või tervisekeskus, mis viitab eranditult teenuse sisule.

Registreerija on selgitanud, et lühend „pk“ domeeninime alguses viitab üheselt Puukeskusele ning tähis „pk“ eristab domeeninime semantiliselt, visuaalselt ja foneetiliselt Värvikeskus OÜ domeeninimest varvikeskus.ee. Lisaks leidis komisjon, et vaidlustatud domeeninimi on identne Puukeskuse kaubamärgiga „PK värvikeskus“. Asjaolu, et teine ettevõte on hiljem registreerinud domeeninimega sarnase kaubamärgi ja kasutab oma kaubamärgiga identset domeeninime, ei näita automaatselt registreerija pahausksust.

Vaidlustusavaldus ei kuulunud rahuldamisele.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi