Uudiskiri nr. 31

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

Otsus nr 1856

Kaubamärgi „FUTÜKA kids we create furniture“ üleandmise nõue.

Antud avaldus põhines taotlusel tunnistada tühiseks Avaldaja edasimüüja poolt registreeritud kaubamärk ning anda see üle avaldajale. Uue kaubamärgiseaduse § 52 lg 3 näeb ette, et kui kaubamärk on asjaomase kaubamärgi omaniku nõusolekuta registreeritud tema agendi või esindaja nimele, on kaubamärgiomanikul viie aasta jooksul pärast kaubamärgi agendi või esindaja nimele registreerimisest teada saamist õigus esitada avaldus kaubamärgi endale üleandmise nõudes tööstusomandi apellatsioonikomisjonile – erinevalt eelnevalt kehtinud kaubamärgiseadusega sätestatud õigusest esitada hagi.

Avaldaja sai edasimüüja nimele registreeritud kaubamärgist teada tema kirjast, milles edasimüüja palus lõpetada Eestis kaubamärgi „FUTUKAKIDS“ kasutamine. Pooltevahelise lepinguga oli edasimüüja saanud õiguse Avaldaja kaupade edasi turustamiseks, mitte õiguse enda nimele registreerida tema kaubamärke.

Edasimüüja teatas tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vastusena, et ta loobub taotletud kaubamärgist oma soovil kõikide kaupade ja teenuste suhtes ning palus kaubamärgi kustutamist registrist ja menetluse lõpetamist.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidis, et Pariisi konventsioonist ja kaubamärgiseadusest tulenevad õigused oleks sisutud, kui kaubamärgiomaniku esindajaks või agendiks oleval isikul, kelle vastu end kaubamärgiomanikuks pidav isik on esitanud kaubamärgi üleandmise nõude, oleks võimalik nõude esemeks olev kaubamärk muuta püsivalt oma loobumisavaldusega üleandmisnõude menetluse ajal õiguslikult mitteeksisteerivaks. Seetõttu ei loetud edasimüüja avaldust kaubamärgi kustutamise osas vaidlusaluse kaubamärgi registrist püsivalt kustutamise õiguspäraseks aluseks. Lisaks märkis tööstusomandi apellatsioonikomisjon, et kustutamisavaldus oli edasimüüja poolt esitatud tööstusomandi apellatsioonikomisjonile, mitte Patendiametile kui kaubamärgiregistri pidajale.

Kuivõrd edasimüüja teate sisust nähtuvalt ei soovinud edasimüüja avaldusele vastu vaielda, otsustas tööstusomandi apellatsioonikomisjon üleandmise nõude rahuldada.

Üleandmise nõue rahuldati.

Kohtulahendid

Riigikohtu tsiviilkolleegium, kohtuasi nr 2-16-6665

Hageja esitas Harju Maakohtule hagi kostja vastu, milles palus keelata kostjal domeeninime veskimoldre.ee kasutamine, tuvastada kostja kohustus esitada registripidaja kaudu Eesti Interneti Sihtasutusele tahteavaldus domeeninime üleandmiseks hagejale ja asendada vastav tahteavaldus kohtuotsusega ning kohustada kostjat hoiduma tähist „VESKIMOLDRE“ sisaldava domeeninime registreerimisest. Kostja esitas vastuhagi hageja ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks kaubamärgi „VESKIMÖLDRE“ suhtes.

Harju Maakohus rahuldas hagi ja jättis vastuhagi rahuldamata.

Kostja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, milles palus maakohtu otsuse tühistada ning teha uus otsus, millega rahuldada vastuhagi ja jätta hagi rahuldamata.

Tallinna Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, milles maakohus rahuldas hagi. Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega jättis hagi rahuldamata. Muus osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata. Kostja apellatsioonkaebus rahuldati osaliselt.

Hageja esitas kassatsioonkaebuse, milles palus tühistada ringkonnakohtu otsuse osas, milles ringkonnakohus tühistas osaliselt maakohtu otsuse ja jättis hagi rahuldamata ning teha asja uueks läbivaatamiseks saatmata tühistatud osas uue otsuse, millega rahuldada hagi. Kostja esitas vastukassatsioonkaebuse, milles palus tühistada ringkonnakohtu otsuse osas, milles kostja vastuhagi jäeti rahuldamata, ning teha uue otsuse, millega rahuldada vastuhagi tervikuna. Muus osas palus kostja jätta ringkonnakohtu otsuse muutmata. Riigikohus tühistas Tallinna Ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. Kassatsioonkaebus ja vastukassatsioonkaebus rahuldati osaliselt.

Tallinna Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse, jättis hagi rahuldamata ja rahuldas vastuhagi. Ringkonnakohus tunnistas tühiseks hageja ainuõiguse kaubamärgina registreeritud tähisele „VESKIMÖLDRE“. Apellatsioonkaebus rahuldati.

Hageja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse, milles palus tühistada ringkonnakohtu otsuse täies ulatuses ning teha asja uueks läbivaatamiseks saatmata uus otsus, millega rahuldada hageja hagi, jätta kostja vastuhagi rahuldamata ning jätta menetluskulud kostja kanda. Hageja arvates kohaldas ringkonnakohus vääralt ka materiaalõigust. Kostja vaidles kassatsioonkaebusele vastu ja palus selle jätta rahuldamata.

Riigikohus leidis, et Ringkonnakohus rikkus hageja ainuõiguse tühiseks tunnistamisel kohtuotsuse põhjendamise kohustust ja võis rikkuda ka kohustust arvestada asja lahendamisel ainult selliseid tõendeid, millel on asjas tähtsust. Riigikohus nõustus hagejaga selles, et osa tõendeid, millele ringkonnakohus tugines, ei ole asjakohased. Ringkonnakohus rikkus menetlusõiguse normi sellega, et võttis kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise nõuet hinnates arvesse ka tõendeid, mis kajastavad asjaolusid, mis esinesid pärast kaubamärgi „VESKIMÖLDRE“ registreerimise taotluse esitamist, ilma et ringkonnakohus oleks põhjendanud, kuidas nendest tõenditest saab teha järeldusi taotluse esitamise ajal esinenud asjaolude kohta. Lisaks ei põhjendanud ringkonnakohus nende tõendite arvestamist, millelt ei nähtu, millal vastav teave on avaldatud või kas see on olnud kättesaadav ka kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajal või enne seda. Ringkonnakohus ei olnud põhjendanud hageja ainuõiguse tühiseks tunnistamist kõikide kaubamärgi registreeringus märgitud teenuste suhtes, rikkudes sellega otsuse põhjendamise kohustust. Ringkonnakohus jättis vaidlustatud otsusega rahuldamata hagi domeeninime üleandmiseks muuhulgas seetõttu, et kuna vastuhagi rahuldati ja hageja ainuõigus kaubamärgi „VESKIMÖLDRE“ suhtes tunnistati tühiseks, ei riku see domeeninimi hageja kui kaubamärgiomaniku õigusi. Seega võis hagi rahuldamata jätmine sõltuda vastuhagi rahuldamisest. Kuna vaidlustatud otsus tühistatakse osas, millega rahuldati vastuhagi, tuleb see tühistada ka osas, millega jäeti hagi rahuldamata.

Ringkonnakohtu otsus tühistati materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ning saadeti samale kohtule uueks läbivaatamiseks. Kassatsioonikaebus rahuldati osaliselt.


Harju maakohus, tsiviilasi nr 2-19-4734

Hageja esitas Harju Maakohtule hagiavalduse kostja vastu, milles palus tunnistada lõppenuks kostja ainuõigus sõnalise kaubamärgi „METALOCK“ registreeringu suhtes Eestis selle märgi mittekasutamise tõttu. Kostja esitas vastuse, milles võttis hagi õigeks.

Hagi rahuldati õigeksvõtul põhineva otsusega.

See lahend on seotud tsiviilasjas nr 2-18-6757 tehtud Tallinna Ringkonnakohtu otsusega, kuivõrd tühistatud sõnamärk oli üheks aluseks, millega tühistatud kaubamärgi omanik palus tuvastada kaubamärgi „FinMetalock“ suhtes õiguskaitset välistavad asjaolud. Sõnamärgi reg nr 0721941 „METALOCK“ kehtetuks tunnistamine mõjutas pooltevahelist paralleelset vaidlust tsiviilasjas nr 2-18-6757 ja seda tühistatud kaubamärgi omaniku kahjuks.


Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilasi nr 2-18-6757

Hageja kaubamärk

Kostja kaubamärk

Hageja esitas Harju Maakohtule hagi kostja vastu nõudega tuvastada hageja kaubamärgi „FinMetalock“ õiguskaitset välistavate asjaolude puudumine.

Hageja väitis, et poolte kaubamärgid ei ole ei identsed ega sarnased, sest esinevad nii visuaalsed, foneetilised kui ka kontseptuaalsed olulised erinevused; kaubamärkide kokkulangev osa on sisuliselt eristusvõimetu, sest see kirjeldab teatavat tööprotsessi ja tarbijatele on see tuntud kui kirjeldav nimetus; pooled pakuvad oma kaubamärkidega varustatud kaupu ja teenuseid ainult sellisele tarbijaskonnale; poolte kaubamärkidega kaitstavad kaubad ja teenused pole identsed ega sarnased; kokkuvõtvalt ei ole märkide kaudne ega otsene äravahetamine tõenäone.

Maakohus jättis hagi rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, milles palus maakohtu otsuse tühistada ja uue otsusega hagi rahuldada.

Tallinna Ringkonnakohus rahuldas apellatsioonkaebuse ja tuvastas kaubamärgi “FinMetalock” osas õiguskaitset välistavate asjaolude puudumise.

Kuna kostja kaubamärk reg nr 0721941 „METALOCK“ oli vahepealse menetuse käigus tagasiulatuvat kehtetuks tunnistatud, siis see sõnaline kaubamärk langes ära kaubamärgi “FinMetalock” registreerimise keeldumise alusena.

Muuhulgas heitis ringkonnakohus maakohtule ette, et see ei arvestanud varasema kohtuotsuse siduvusega. Varasema kohtuotsusega (tsiviilasi 2-14-59045) juba tehti kindlaks poolte õigussuhte sisu ning tuvastati, et kostja kaubamärk ja hageja tähis ei ole sarnased ega esine nende segiajamise tõenäosust.

Hagi rahuldati.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Telefon: +372 6 403 109

Teised uudiskirjad

Vaata uudiste arhiivi