Patendid ja kasulikud mudelid

Patendid ja kasulikud mudelid

Leiutisi (seadmeid, meetodeid või aineid) kaitstakse patentidega või kasulike mudelitena.

Kasuliku mudeli nõuded leiutustasemele on leiutisega võrreldes leebemad, samuti on selle kehtivusaeg poole lühem.

Leiutis on kaitstav, kui see on uus, sel on leiutustase ja see on tööstuslikult kasutatav.

Patendi või kasuliku mudeli omanik võib leiutise kogu kehtivuse jooksul keelata kõigil teistel selle kasutamise.

Patent võib kehtida kuni 20 aastat. Patendi kehtivust pikendatakse igal aastal, kui on tasutud nõutav riigilõiv. Kasuliku mudeli maksimaalne kehtivusaeg on 10 aastat. Pärast esmast nelja-aastast kehtivusaega saab esimesel korral seda pikendada neljaks aastaks ja hiljem veel kaheks aastaks.

Leiutiste õiguskaitse on territoriaalne, mistõttu on leiutise kaitsmine vajalik kõigis nendes maades, kus leiutist kavatsetakse kasutada.

Patendi või kasuliku mudeli kehtivuse lõppemisel kaotab selle omanik ainuõiguse leiutise suhtes, ehk sellest hetkest muutub leiutis kõigile kasutatavaks.

Küsimused vastused

Mida patendiga või kasuliku mudeliga kaitstakse?

Patenti või kasulikku mudelit kasutatakse selleks, et kaitsta oma tehnilist laadi leiutisi: uusi tooteid või teenuseid, millel on leiutuslik aspekt ja tööstuslikud kasutusvõimalused.

Kuidas saada oma leiutisele kaitset?

Kui taotleda kaitset üksnes ühes Euroopa riigis, siis võib patendi või mõnes riigis ka kasuliku mudeli registreerida riiklikul tasandil. Leiutisele kaitse saamiseks tuleb vastava riigi patendiametile esitada patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus. Taotluses peavad sisalduma järgmised põhidokumendid:

  • patendi või kasuliku mudeli saamise avaldus,
  • leiutiskirjeldus, patendinõudlus või kasuliku mudeli nõudlus,
  • leiutise olemuse lühikokkuvõte nii kohalikus kui inglise keeles;
  • vajaduse korral joonis(ed).

Kellel on õigus leiutisele kaitset taotleda?

Õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist on leiutise autoril ja tema pärijal või õigusjärglasel. Kui leiutis on loodud lepingukohustuste või tööülesannete täitmisel, on õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist autoril või muul isikul vastavalt lepingule või töölepingule.

Mille poolest erinevad patendikaitse ja kasuliku mudeli õiguskaitse?

Õigused, mida patent ja kasuliku mudeli tunnistus selle omanikule tagab, on ühesugused. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetlus on kiirem ja odavam, kuid kaitse periood on poole lühem ning õiguskindlus on madalam.

Kui kaua kestab ekspertiis ja kas minu leiutisele kehtib kaitse ka ekspertiisi ajal?

Patenditaotluse menetlus kestab keskmiselt 24-36 kuud, kuid patenditaotluse esitamise kuupäevast kuni patendi väljaandmise teate avaldamise kuupäevani saab leiutis ajutise kaitse. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetlemisel sisulist ekspertiisi ei toimu, registreerimistunnistuse saamiseni kulub 6-12 kuud.

Kas on võimalik juba avaldatud leiutisele kaitset taotleda?

Kui taotleja avalikustab leiutise enne patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamist, ei pruugi saada leiutist enam patenteerida selle uudsuse kaotamise tõttu. Seetõttu tuleks hoiduda leiutise avalikustamisest seni, kuni patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus on esitatud. Kui taotleja on leiutise siiski juba avaldanud, on tal vaid 12 kuud aega Eestis siseriikliku taotluse esitamiseks ning taotluses peab sisalduma eraldi nõue, et taotleja poolt varem avalikustatud teavet ei võetaks uudsuse hindamisel arvesse. Siinkohal aga tuleb silmas pidada, et mitte kõik riigid ei võimalda sellist “tagantjärele” tegutsemist.